آخرین رویداد ها

درباره ما

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و اداره کل ورزش و جوانان استان یزد قصد دارند تا با راه‌اندازی فضای کار اشتراکی، مکان مناسب و درخور اصحاب فرهنگ و هنر و امور اجتماعی ایجاد کرده تا با توجه به شعار سال ۱۳۹۷، به حمایت بخش اقتصاد و تولید در این عرصه حساس بپردازد.

اهداف طرح

  •  اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
  • آﻣﻮزش روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
  • آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮورش اﯾﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي و اﺟﺘﻤﺎعی
  • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي
  • ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﻮزه ﻣﺪنظر

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod