آخرین رویداد ها

استقرار افراد و گروه ها

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎ، ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ، اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺬب درآﻣﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺸﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﻃﺮح ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر و ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ، اي ﮔﺬاران و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺟﺬب اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﻃﺮح ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺑﻪ ، ﻫﺎ ﺻﻮرت دوره اي و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﮐﺎري را ﻧﺪارد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod