آخرین رویداد ها

ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، اﺳﺘﺎرت آپ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﺳﺘﺎرت آپ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﻣﮑﺎن اﺟﺮا و ﺷﮑﻮﻓﺎﺷﺪن را دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و وارد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺮدن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﻌﺪي راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod