آخرین رویداد ها

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي را دارا ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ، ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع )اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﺎز و … دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod